การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัท ที.เอส.บี. จำกัด (มหาชน) ยึดถือการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและศีลธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัท ฯ ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย