นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม จึงได้จัดทำนโยบายจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อใช้ตอบคำถามแต่ละคนว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้อง และสมควรกระทำหรือไม่ จริยธรรมที่จัดทำขึ้นอยู่บนพื้นฐาน และสอดคล้องกับปรัชญา และแนวคิดในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถรองรับเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ในทุกกรณี ทุกท่านควรรับผิดชอบในเรื่องการจัดการ และรักษาจริยธรรมธุรกิจของนโยบายจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของนโยบายจริยธรรมฉบับนี้