ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกของบุคลากรทุกคน ให้มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมการบำเพ็ญ ประโยชน์ด้านต่างๆ ไห้กับสังคมและชุมชนรอบข้าง รวมถึง การวางรูปแบบการทำงาน กระบวนการผสิตตามมารตฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม IS014001

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า มีการวางระบบการทำงานที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรและรูปแบบการทำงาน กระบวนการผลิต มาอย่างต่อเนื่องตามมาตราฐานสากล IS014001

ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลภาวะด้านต่างๆ เช่น กลิ่น เสียง ฝุ่นละออง และอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนรอบข้าง มีระบบการจัดการในเรื่องของการใช้ทรัพยากร ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ อย่างเห็นคุณค่า ด้วยกระบวนการลดการใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) รวมถึงการให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะอันตรายที่ เกิดขึ้น มีการป้องกันและ และควบคุมการกำจัดขยะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง

เรามีกระบวนการที่เข้มงวดในการควบคุมและลดการปล่อยก๊าซของเสียต่างๆ รวมถึงการควบคุมเสียงรบกวน โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในพื้นที่โรงหลอม เหล็ก, โรงรีตเหล็ก และชุมชนโดยรอบมีระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศ และมีการเก็บตัวอย่างที่ปล่องควัน (Stack Sampling)มาใช้ในการตรวจสอบระดับการปล่อยก๊าซอีกด้วย

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงงานหลอมเหล็ก ทำให้การผลิตเหล็กแท่ง ไม่ต้องผ่านกระบวนการอบเหล็กด้วยเตาอบที่ใช้เชื้อเพลิง เช่น LPG น้ำมันเตาเหมือนในอดีต

ด้วยกระบวนที่เรียกว่า "Direct Charge" ซึ่งใช้เป็นขั้นตอนการทำงานสำหรับเครื่องมือในการส่ง เหล็กแห่งเข้าสู่กระบวนการรีดเหล็ก

กระบวนการ "Direct Charge" ทำให้การผลิตไม่ต้องผ่านกระบวนการอบเหล็กด้วยเตาอบ ทำให้เกิดการลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้เป็นอย่างมากส่งผลทำให้กระบวนการผลิตปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(C02), ไนโตรเจนออกไซต์ (INOx as N02 ) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์(S02) ลดลงได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยทำให้ของเสียจากกระบวนการผลิตเหล็กแห่งลดลงได้อีกด้วย

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในงานด้านจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี เพื่อทำให้ชุมชนรอบข้างมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม