นโยบายต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริต

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้