รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน

การกำกับดูแลกิจการ

รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

  • 7.1 จดหมายทางไปรษณีย์ – ถึง ประธานบริษัท หรือ ฝ่าย Internal Audit
    บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด 61 หมู่ 9 ต.บางพี่ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  • 7.2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
    (E-mail) complaint@tsbsteel.com
  • 7.3 ส่งทางระบบที่กำหนดไว้ในอินเทอร์เน็ต
    (Internet) ของบริษัทฯ เว็บไซต์ www.tsbsteel.com