นโยบายด้านสุขภาพ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายด้านสุขภาพ

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
"ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของเรา และเหนือสิ่งอื่นใดในธุรกิจ" คือนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

เราเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการทำงานใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้มาตรการ HSE ที่เข้มงวดซึ่งสามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จะพยายามเป็นผู้นำด้านกฎระเบียบและการพัฒนาการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้น

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า มุ่งมั่นที่จะ : ดำเนินการและจัดการคำสั่ง HSE ในที่ทำงานอย่างปลอดภัยและเชิงรุก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อพนักงาน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมของเรา