มาตรฐาน การรับรอง

รู้จัก ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

มาตรฐาน การรับรอง

การรับรองคุณภาพ / มาตรฐาน

บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด เป็นบริษัทผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ภายใต้แบรนด์ “T S B” โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจรเพื่อผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2559 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และยังมีห้องปฏิบัติการหลักด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเส้นเสริมคอนกรีตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ข้อมูล

การรับรองคุณภาพ / มาตรฐาน

No Data

การจัดการองค์กร

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

อนาคตกล้าแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย