การจัดการองค์กร

การจัดการองค์กร

คณะผู้บริหาร

คุณอมร อึงสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณกิตติพงศ์ อึงสมบูรณ์

ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสมหวัง แซ่อื้อ

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน

คุณสรภพ อึงสมบูรณ์

ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

การจัดการองค์กร

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

อนาคตกล้าแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย