การจัดการองค์กร

การจัดการองค์กร

คณะกรรมการ

คุณสิริพร วชิรทรัพย์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณอมร อึงสมบูรณ์

กรรมการบริษัท

คุณกิตติพงศ์ อึงสมบูรณ์

กรรมการบริษัท

คุณกนกพร แซ่อึ้ง

กรรมการบริษัท

คุณสรภพ อึงสมบูรณ์

กรรมการบริษัท

คุณรพีพร จิตต์ใจฉ่ำ

เลขานุการบริษัท

การจัดการองค์กร

ที.เอส.บี. เหล็กกล้า

อนาคตกล้าแกร่งเพื่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมไทย