วิศวกรเครื่องกลโรงรีด

วิศวกรเครื่องกลโรงรีด

วิศวกรเครื่องกลโรงรีด

Full - Time

22 ก.ค. 2021

สถานที่ทำงาน : ปราจีนบุรี

จำนวนคน : 1

สถานะ : กำลังเปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน

 1. วางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้หน่วยงานต่าง ๆของฝ่ายวิศวกรรมโรงรีดสามารถทำผลงานบรรลุเป้าของบริษัทที่วางไว้

 2. วางแผนจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 3. สั่งการ ติดตามงาน Preventive Maintenance ที่มอบหมายให้เสร็จทันตามเวลา

 4. วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุนำเสนอหาแนวทางการแก้ไขป้องกันลดการBreak Down

 5. วางแผนงานการซ่อม ,สร้างเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมีการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด

 6. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือชิ้นส่วนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้น

 7. วางแผนการสั่งซื้อสั่งทำ Spare Part เครื่องจักรที่สำคัญและจำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอสอดคล้องกับแผนการผลิตประจำปี

 8. ถ่ายทอดความรู้ แนะนำให้คำปรึกษาพนักงานในแผนกให้มีองค์ประกอบความรู้นำมาปฏิบัติให้เกิดผลงาน

 9. จัดหาหลักสูตรอบรมที่สำคัญ และจำเป็นให้พนักงานมีความรู้มาปฏิบัติในสายงาน

 10. ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท

 11. พิจารณาอนุมัติการลา,ประเมินผลงานในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถ

 12. ตรวจสอบและควบคุมงานการสั่งชื้อการเบิกจ่ายอะไหล่ ในระบบ ERP ให้เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ถูกต้อง

ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมงาน เพื่อร่วมพัฒนาองค์กร โปรดกรอกชื่อ-สกุล, เบอร์ติดต่อ, และตำแหน่งงานที่ต้องการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่อีเมล recruit-tsb@tsbsteel.com ทางบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หากมีตำแหน่งงานที่เหมาะสม ทางบริษัทจะพิจารณา และติดต่อกลับในภายหลัง