แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

หัวข้อเรื่อง
ผู้ส่ง
E-mail โทรศัพท์ ข้อความ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่าน้้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
 

<<<กลับหน้าหลัก>>>